Privacyreglement

Algemeen

De medewerkers van de PGN hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij niet met derden communiceren over wat zij in contacten met cliënten vernemen. Uitzonderingen hierop vormen intervisie en intercollegiaal overleg. Persoonlijke gegevens van cliënten worden hierbij achterwege gelaten.

Registratie

Gegevens over het aantal contacten, de wijze waarop ze tot stand komen (telefoon, spreekuur, e-mail) en de aard en thema's van de vragen die binnenkomen worden geregistreerd.

Dit om het beleid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de PGN af te stemmen op de behoeften uit het veld.

De gegevens worden anoniem verwerkt en opgenomen in het jaarverslag.

Sluit dit venster X